TH EN
A A A

มะกันยุติข้อตกลงยอมรับร่วมเกษตรอินทรีย์กับอินเดีย

4 มีนาคม 2564    61 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา หน่วยบริการการตลาดทางการเกษตร (USDA Agriculture Marketing Service: AMS) ได้ประกาศสิ้นสุดข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา (USDA Organic หรือ National Organic Program: N.O.P.) ที่มีต่อหน่วยงานพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (APEDA) ของอินเดีย ซึ่งส่งผลให้จากเดิมที่  APEDA เป็นผู้รับรองหน่วยตรวจประเมินฟาร์มและธุรกิจในอินเดียตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2549 โดย USDA AMS ให้เวลา 18 เดือนสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มและธุรกิจของอินเดียในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน N.O.P. กับหน่วยตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองจาก USDA และหลังจากวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของอินเดียไปยังสหรัฐฯ ต้องมีใบรับรอง N.O.P. โดยรายชื่อฟาร์มและธุรกิจที่ได้ใบรับรอง N.O.P. ในอินเดียจะแสดงบนฐานข้อมูล Organic Integrity Database ที่ผู้บริโภคสามารถสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องของการรับรองตามมาตรฐานสหรัฐฯ ได้

ที่มา : https://ioas.org/latest-news/u-s-india-organic-recognition-ending/

https://www.agriculture.com/news/business/us-ends-organic-recognition-agreement-with-india

https://www.fas.usda.gov/data/india-usda-ams-ends-organic-recognition-agreement-india

https://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/international-trade/India

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?