TH EN
A A A

เชิญร่วมสัมมนาการส่งผักผลไม้ไปสหภาพยุโรป

18 กุมภาพันธ์ 2564   

               สหภาพยุโรปมีกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง Import of plant and plant products into Thailand ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพ สุขุมวิท  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืช ของไทย อาเซียน และสหภาพยุโรป ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าสำหรับสินค้าผักและผลไม้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปและไทย
               วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มุ่งเน้นไปที่การนำเข้าสินค้าผักและผลไม้มายังประเทศไทย
               วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มุ่งเน้นไปที่การส่งออกสินค้าผักและผลไม้ของไทยไปยังสหภาพยุโรป
               ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก สินค้าผักและผลไม้ และผู้สนใจทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวได้ที่ https://eu-asia-sps.com/index.php/component/dpcalendar/event/35?calid=14 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://eu-asia-sps.com

ที่มา : กนร.4 สรุปโดย : มกอช.

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
Seminar on import of plant and plant products.pdf 194 KB 583

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?