TH EN
A A A

อิเหนาขึ้นภาษีส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ดันผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศ

17 กุมภาพันธ์ 2564   

                เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2563 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศขึ้นอัตราภาษีศุลกากรขาออกสำหรับรายสินค้าน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) สู่ระดับสูงสุดถึง 255 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขึ้นอยู่กับราคาอ้างอิงในขณะนั้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีการพิจารณาปรับเป็นรายเดือนตามสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยมาตรการทางภาษีนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าจะส่งผลให้การใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 นอกจากนี้แล้วยังมีข้อมูลระบุอีกว่าการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของอินโดนีเซียในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนหน้า 18% สู่ระดับ 24.92 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่ลดลงของสหภาพยุโรป จีน และอินเดีย

ที่มา : https://www.theedgemarkets.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?