TH EN
A A A

การส่งออกกาแฟที่ลดลงของเวียดนามจาก COVID – 19

11 กุมภาพันธ์ 2564   

               เนื่องจากผลกระทบของ COVID – 19 ส่งผลให้การส่งออกและการบริโภคกาแฟของประเทศเวียดนามลดลง จากข้อมูลอุตสาหกรรมกาแฟเวียดนามพบว่าในปี 2562 – 2563 มีการส่งออกกาแฟถึง 1.61 ล้านตันและมูลค่าการซื้อขายกว่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบรายปีพบว่าทั้งผลผลิตและมูลค่าการส่งออกลดลงราว 5% และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปลดลง 8.7% สาเหตุเกิดจากความผันผวนทางด้านราคา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และผลผลิตที่ลดลงเพราะต้นกาแฟอายุมาก ทางสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งประเทศเวียดนามจึงมีแนวทางส่งเสริมให้สมาชิกเปลี่ยนต้นกาแฟใหม่และช่วยเหลือธุรกิจให้ใช้โอกาสในการส่งออกผ่านข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – เวียดนามได้มากขึ้น
               สำหรับมุมมองของผู้ประกอบการ เวียดนามยังมีโอกาสมากสำหรับการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดใหญ่ ๆ เช่นสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อุตสาหกรรมกาแฟจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานขั้นตอนสำหรับการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปในด้านคุณภาพสารป้องกันพืชและความปลอดภัยของอาหาร

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/858039/coffee-exports-consumption-drop-due-to-covid-19.html  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?