TH EN
A A A

ทรัมป์ไว้ลาย ยื่นข้อพิพาทแคนาดากีดกันผลิตภัณฑ์นม

10 กุมภาพันธ์ 2564   

               สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีความตกลงการค้าเสรีร่วมกันในกรอบ สหรัฐอเมริกา-แคนาดา-เม็กซิโก ซึ่งตั้งขึ้นใช้แทนความตกลง NAFTA และเป็นผลไปเมื่อปี 2563 แต่แม้จะมีความตกลงแล้ว แคนาดาก็ยังคงใช้มาตรการปกป้องผู้ผลิตในประเทศอย่างเข้มงวดสำหรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์นม ทำให้ผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกายังประสบความยากลำบากในการส่งสินค้ากลุ่มดังกล่าวเข้าไปจัดจำหน่ายในแคนาดา ล่าสุดเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2563 สหรัฐอเมริกาจึงยื่นข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวเข้าสู่เวทีเจรจาของกลุ่มประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรีนี้ร่วมกัน โดยข้อพิพาทนี้นับเป็นข้อพิพาทแรกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีกรอบ สหรัฐอเมริกา-แคนาดา-เม็กซิโก
 

ที่มา : https://www.nytimes.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?