TH EN
A A A

อาร์เจนตินาผ่อนมาตรการจำกัดการส่งออกข้าวโพด

8 กุมภาพันธ์ 2564   

                เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 รัฐบาลอาร์เจนตินาได้ออกประกาศยกเลิกการระงับการส่งออกข้าวโพดที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยทางการสามารถทำข้อตกลงเกี่ยวกับการรับประกันการจัดหาข้าวโพดในประเทศและรองรับราคาในท้องถิ่นจากความผันผวนของตลาดต่างประเทศได้ จึงทำให้สามารถหาข้อสรุปสำหรับมาตรการดังกล่าวว่าจะเปลี่ยนเป็นการจำกัดปริมาณส่งออกไม่เกินวันละ 30,000 ตัน แทนการระงับส่งออกโดยสิ้นเชิง
                สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้มาตรการห้ามส่งออกข้าวโพดถูกยกเลิกเนื่องจากมีการคัดค้านจากกลุ่มเกษตรกรและเริ่มมีการหยุดงานประท้วง และสมาคมด้านธัญพืชสำคัญต่าง ๆ ร่วมกันแสดงความเห็นว่าการแทรกแซงตลาดส่งออกครั้งนี้อาจเป็นการทำลายความเชื่อมั่นและนำไปสู่การถอนการลงทุนในอาร์เจนตินา

 

ที่มา : https://www.agcanada.com/daily/argentina-lifts-corn-export-ban สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?