TH EN
A A A

วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร รายปี2564

29 มกราคม 2564   

เรียน สมาชิก ACFS Early Warning

            สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร รายปี 2564 ในรูปแบบ e-book เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิก ACFS Early Warning ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ให้ทราบถึงสถานการณ์ทางการค้า กฎระเบียบ มาตรการของประเทศคู่ค้าสำคัญที่กำลังจะมีผลบังคับและส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการของไทย  
            โดยสมาชิก ACFS Early Warning สามารถเข้าดูวารสารดังกล่าวได้ที่ url: https://warning.acfs.go.th/th/e-magazine/?page=65#book/page1

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?