TH EN
A A A

อังกฤษเซ็น FTA สิงคโปร์ เร่งสานสัมพันธ์อาเซียนรับ Brexit

28 มกราคม 2564   

                เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ได้มีการเผยแพร่พิธีลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ โดยเป็นความเคลื่อนไหวของสหราชอาณาจักรเพื่อรองรับการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของสหราชอาณาจักรต่อการค้าและความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน และความสนใจของสหราชอาณาจักรต่อการเข้าร่วม CPTPP โดยสาระสำคัญประการหนึ่งของความตกลง FTA ระหว่างทั้งสองประเทศในครั้งนี้คือหลักการรวบรวมวัตถุดิบตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งให้สินค้าที่จะแสดงแหล่งกำเนิดเป็นสหราชอาณาจักร สามารถรวบรวมวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศได้ เช่นเดียวกับสินค้าที่จะแสดงแหล่งกำเนิดเป็นสิงคโปร์ก็สามารถรวบรวมวัตถุดิบจากประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ เหมือนข้อตกลงเดิมที่สิงคโปร์มีกับสหภาพยุโรป
                ความตกลงดังกล่าวมีความครอบคลุมถึงการค้าสินค้าและบริการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีระหว่างกัน นอกจากนั้นแล้วทั้งสองประเทศยังได้มีความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล (DEA) ที่ครอบคลุมการเงินและการค้า ตลอดจนความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างกันอีกด้วย         


ที่มา : https://www.jetro.go.jp/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?