TH EN
A A A

FSA ขยายอายุฉลากเนื้อสัตว์สดแช่เย็น

25 มกราคม 2564    58 ครั้ง

                    สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (Food Standards Agency: FSA) ได้แก้ไขเอกสารข้อแนะนำสำหรับการกำหนดอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ (โค สุกร และแกะ) สดแช่เย็น ที่ไม่ผ่านการเตรียมหรือผ่านการแปรรูป เช่น การบด ปรุงสุก ผสมเครื่องปรุงรส ซึ่งเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศและบรรจุภัณฑ์ดัดเเปรบรรยากาศ(Vacuum Packaging และ Modified Atmosphere Packaging) จากเดิมกำหนดไว้ที่ 10 วัน สำหรับสถานประกอบการทุกขนาด เพิ่มเป็น 13 วัน สำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัยของตนเอง สามารถกำหนดอายุการเก็บรักษาโดยสอดคล้องตามหลักฐานการประเมินทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก FSA และหน่วยงานผู้รับผิดชอบกำกับดูแลในท้องที่
                    ทั้งนี้ กระบวนการแก้ไขข้อแนะนำดังกล่าวเกิดจากการรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน และยังได้รับความเห็นชอบรับปฏิบัติโดยสำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสก็อตแลนด์ (Food Standards Scotland: FSS) ด้วย

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?