TH EN
A A A

อินเดียประกาศร่างกฎระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ

21 มกราคม 2564   

                 อินเดียประกาศร่างกฎระเบียบเพิ่มเติม ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยอาหารและมาตรฐาน (ด้านการนำเข้า) เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ มีข้อกำหนด ดังนี้
                 1. การขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ
                     1.1 ร่างกฎระเบียบนี้ กำหนดให้คณะกรรมการอาหาร (Food Authority) มีหน้าที่ตรวจสอบหรือตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงงานผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียน โดยความถี่ในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละประเภทอาหาร
                     1.2 โรงงานผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่ต้องการส่งสินค้ามายังอินเดีย ต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารของอินเดียก่อนการส่งออกสินค้า โดยทำการขึ้นทะเบียนตาม Form 16 พร้อมกับแนบเอกสารสำคัญที่ระบุในภาคผนวก Annex1 ของร่างกฎระเบียบ ทั้งนี้โรงงานผู้ผลิตฯ สามารถขึ้นทะเบียนได้โดยตรงหรือขึ้นทะเบียนผ่านผู้นำเข้าของอินเดีย
                 2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ
                     2.1 หากคณะกรรมการอาหารต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการขึ้นทะเบียน หรือในกรณีที่ได้รับข้อมูลไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการอาหารจะขอให้ผู้สมัครส่งข้อมูลตามที่ร้องขอภายใน 30 วัน หลังจากที่แจ้งให้ผู้สมัครได้ทราบ หากผู้สมัครไม่จัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนจะถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียน
                     2.2 หากคณะกรรมการอาหารได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และประกาศผลการขึ้นทะเบียนต่อไป
                 3. การตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ
                     3.1 คณะกรรมการอาหารจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่ขอขึ้นทะเบียน
                     3.2 โรงงานที่ขอขึ้นทะเบียนอาจจะถูกตรวจสอบตามที่ FSSAI กำหนด และหากมีความจำเป็น โรงงานอาจจะถูกตรวจสอบหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้ว
                 4. การประกาศขึ้นทะเบียน
                     4.1 โรงงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารของอินเดียจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นระยะเวลา 5 ปี และจะได้รับแจ้งหมายเลขทะเบียนโรงงานให้ทราบตาม Form 17 ของร่างกฎระเบียบนี้
                     4.2 โรงงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารจะถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียน แต่หากมีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนได้อีก
                     4.3 การต่ออายุการขึ้นทะเบียนต้องยื่นเอกสาร Form16 ภายใน 30 วันก่อนวันหมดอายุการขึ้นทะเบียน
                 5. การตรวจติดตามโรงงานผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ
                     5.1 โรงงานที่ต้องถูกตรวจติดตามตามข้อบังคับ จะถูกตรวจติดตามโดยผู้แทนที่คณะกรรมการมอบหมายตามความถี่ที่คณะกรรมการกำหนด และผู้แทนที่ดำเนินการตรวจติดตามจะส่งสำเนารายงาน/ใบรับรองการตรวจติดตามให้กับคณะกรรมการอาหาร
                 6. การระงับหรือยกเลิกการขึ้นทะเบียน
                     6.1 หากพบว่าโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือสินค้าที่ผลิตจากโรงงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหาร การขึ้นทะเบียนของโรงงานนั้นจะถูกระงับหรือยกเลิก ทั้งนี้ คณะกรรมการอาหารอาจดำเนินการทบทวนการพิจารณาภายหลังจากได้รับฟังคำชี้แจงที่ชัดเจน
                 ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fssai.gov.in/notifications.php?notification=wto-tbt-notification (หมายเลขประกาศ G/TBT/N/IND/180)

 

ที่มา : กนร.1  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?