TH EN
A A A

เม็กซิโกประกาศห้ามเกษตรกรปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ

21 มกราคม 2564    53 ครั้ง

                เครือข่ายเกษตรกรรายใหญ่ของเม็กซิโกได้วิพากษ์การตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับการห้ามใช้ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม (GMO) โดยเม็กซิโกจะเพิกถอนและงดเว้นการให้ใบอนุญาตสําหรับการปล่อยเมล็ดข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสู่ตลาดและเกษตรกรภายในปี 2567 โดยผู้สนับสนุนข้าวโพด GMO กล่าวว่าการห้ามการเพาะปลูก  ในประเทศจะเป็นการจํากัดตัวเลือกของเกษตรกรชาวเม็กซิกันและการนําเข้าธัญพืชดัดแปรพันธุกรรมจากสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผลิตภัณฑ์จํานวนมากในห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตรของประเทศ
                เม็กซิโกผลิตข้าวโพดสีขาวสำหรับประกอบอาหารหลักของประชากรได้อย่างเพียงพอ แต่การนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นการนําเข้าข้าวโพดสีเหลือง GMO จากสหรัฐอเมริกามาปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารปศุสัตว์ ซึ่งยังเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับกฎที่ยังไม่ชัดเจนของรัฐบาลเกี่ยวกับการนําเข้าข้าวโพด GMO ว่าจะครอบคลุมถึงข้าวโพดสําหรับปศุสัตว์ด้วยหรือจะใช้เฉพาะกับข้าวโพดที่ปลูกเพื่อการบริโภคสำหรับมนุษย์เท่านั้น ทั้งนี้กฎดังกล่าวยังกำหนดให้ยุติการใช้สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซตภายในปี 2567 อีกด้วย

ที่มา : https://www.agcanada.com/daily/mexico-farm-lobby-blasts-ban-on-gmo-corn สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?