TH EN
A A A

ญี่ปุ่นตะลึง พันธุ์มันหวานแพร่ทั่วเกาหลีใต้

4 มกราคม 2564    68 ครั้ง

                มันหวานสายพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลก เพราะนอกจากมีรสชาติหวานแล้วก็ยังมีเนื้อสัมผัสนุ่มเหนียว โดยหนึ่งในสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมคือพันธุ์เบะนิฮะรุกะ แต่ปัจจุบันพบว่ามันหวานสายพันธุ์ดังกล่าวมีการขยายและผลิตโดยทั่วไปมากกว่า 40% ของเกาหลีใต้แล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จึงทำให้ผู้เกี่ยวข้องในญี่ปุ่นดำเนินการร้องเรียนเพื่อนำไปสู่การจำกัดการใช้สายพันธุ์ดังกล่าวในเกาหลีใต้ เพราะหากปล่อยให้มีการผลิตในเกาหลีใต้ต่อไปจะส่งผลเสียต่อผู้ผลิตในญี่ปุ่น เนื่องจากต้นทุนแรงงานเกาหลีใต้ที่ต่ำกว่า ทำให้สินค้าดังกล่าวอาจถูกนำเข้ามาจำหน่ายในญี่ปุ่น หรือส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศแข่งขันกับสินค้าจากญี่ปุ่นอย่างรุนแรงได้
                อนึ่ง พันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นในประเทศใด ๆ มักได้รับการคุ้มครองไม่ให้นำออกไปขยายและใช้ประโยชน์ในประเทศอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ประเทศเจ้าของสายพันธุ์อาจดำเนินการบางประการต่อประเทศที่ละเมิดได้ การพิจารณาเลือกสายพันธุ์เพื่อการผลิตจึงควรคำนึงถึงหลักการดังกล่าว          

ที่มา : http://english.agrinews.co.jp/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?