TH EN
A A A

อังกฤษพบโควิด-อาหารผิดกฎหมายเพิ่ม ชี้หลัง Brexit ยิ่งเสี่ยง

28 ธันวาคม 2563   

                รายงานจากเว็บไซต์ Foodnavigator เผยข้อกังวลต่อการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารซึ่งหยุดชะงักเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากพบแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผิดกฎหมาย ทั้งในเชิงมูลค่าของสินค้า ปริมาณสถานประกอบการที่ก่อความผิด ตลอดจนถึงจำนวนบุคคลที่ฝ่าฝืน เพิ่มขึ้น โดยพบปัญหาทั้งการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคเกินมาตรฐาน ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ได้กำกับควบคุมอย่างถูกต้อง หรือการจำหน่ายสินค้าที่หมดอายุ
                นอกจากนั้นการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) จะทำให้สหราชอาณาจักรอยู่นอกพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป และอาจเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารละเลยความปลอดภัยได้

 

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?