TH EN
A A A

มีคำถามถึงองค์กรบริหารเงินอุดหนุนเกษตรของญี่ปุ่น

8 มกราคม 2551   

             Agriculture and  Livestock Industry Cooperation (ALIC ) และ 12 องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านชดเชยและอุดหนุนการเกษตรมีเงินสะสมที่เหลือจากการอุดหนุนถึง 395.7 พันล้านเยน   เงินดังกล่าวองค์กรเหล่านี้ระบุว่าจำเป็นต้องเก็บสะสมไว้สำหรับเป็นเงินฉุกเฉินเมื่อเกิดวิกฤติ เช่น โรควัวบ้า หรือ ไข้หวัดนก  ในปีงประมาณ 2549 ALIC ได้รับงบประมาณ 124.7 พันล้านเยนสำหรับการอุดหนุนการเกษตรและได้เก้บเงินที่ใช้ไม่หมดและที่ได้รับคืนจากองค์กรต่างๆในบัญชีเงินฝากระยะยาว  เงินสะสมดังกล่าวปัจจุบันใช้ในการอุดหนุนเกษตรและค่าใช้จ่ายสำหนักงานในต่างประเทศ 5 แห่ง และลงทุนในพันธบัตรของรัฐด้วย  ในปี 2535 การอุดหนุนเมื่อเกิดโรควัวบ้าใช้งบประมาณ 151.7 พันล้านเยน  จนถึงปี  2549 ALIC  มีเงินสะสม 243.4 พันล้านเยน และ 12 องค์กรเครือข่าย  เช่น Livestock Industry Environment Organisation ,The Japan Livestock Industry Association เป็นต้น  มีเงินสะสม 152.3 พันล้านเยน

             นักวิชาการจาก Tama University ให้ความเห็นว่า เงินสะสมดังกล่าวมีสูงมากเกินไป องค์กรผู้ถือครองควรแจ้งเป้าหมายและกรอบเวลาการใช้เงินที่ชัดเจน หากไม่สามารถ
อธิบาย
ได้ควรคืนเงินให้คลัง  องค์กรเหล่านี้ขาดความโปร่งใสในการบริหาร

ที่มา :  สำนักงานทีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?