TH EN
A A A

อิสราเอลแก้มาตรฐานผักดองและเพิ่มมะกอกในรายการสินค้ามาตรฐาน

1 ธันวาคม 2563   

                ตามประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) โดยประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 อิสราเอลมีประกาศการแจ้งเวียนที่อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ดังนี้
     1. อิสราแก้ไขมาตรฐานข้อบังคับ SI 58 เกี่ยวกับผักดองบรรจุกระป๋อง โดยถอนสินค้าประเภทแตงกวาออกจากขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้ ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการเพิ่มสินค้ามะกอกเข้ามาในข้อบังคับมาตรฐาน SI 58 Part 2 สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 21 พ.ย. 63 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาฮีบรู) ได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_5694_00_x.pdf (หมายเลขประกาศ G/TBT/N/ISR/1170)
     2. อิสราเอลปรับแก้มาตรฐานบังคับ SI 58 โดยจะใช้ SI 58 Part 2 แทน ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าแตงกวาดองด้วย สำหรับมาตรฐานฉบับเก่านั้นจะครอบคลุมผักดองหรือผักกระป๋องในสภาวะกรดทุกชนิด แต่สำหรับมาตรฐานฉบับใหม่นี้ จะจำแนกตามประเภทผักชนิดต่างๆ และในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานแตงกวาดองนั้น ปรับใช้มาจาก Codex Alimentarius Standard: CXS 115-1981 ประกาศใช้ในปี 1981 และแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2017 และในร่างฉบับนี้จะมีการปรับแก้เล็กน้อย เช่น
          1. เพิ่มข้อกำหนดสำหรับขอบเขตของมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานบังคับ (Israel Mandatory Standard) SI 143
          2. เพิ่มมาตราย่อย 1a (ใหม่) ในรายการเอกสารอ้างอิง เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง
          3. แทนที่มาตรา 3.1 ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่ได้รับอนุญาต
          4. เพิ่มข้อกำหนดใหม่และเครื่องหมายระดับชาติ ในมาตรย่อย 2.2.1 เกี่ยวกับแพ็กสินค้าสด
          5. เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในมาตรา 3.2 เกี่ยวกับเกณฑ์ทางคุณภาพ เป็นต้น
ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างร่างมาตรฐานฉบับเก่าและร่างมาตรฐานฉบับใหม่ คือ
          1. เพิ่มวิธีการสำหรับการยอมรับสินค้าที่มีตำหนิ
          2. เพิ่มเอกสารอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับของเหลว
          3. เพิ่มเอกสารอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ ทุกส่วนของมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้ ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
             3.1 เอกสารอ้างอิง Israel Standard SI 6471 ที่มีผลบังคับใช้กับ Silan (Date Honey) ดังปรากฏในมาตรา 1a ;
             3.2 ข้อกำหนดสำหรับ Silan (Date Honey) ต้องสอดคล้องกับ Israel Standard SI 6471 ดังปรากฏในมาตรา 3.1 ;
             3.3 ข้อกำหนดสำหรับขนาดของชื่อบนฉลากตามภาคผนวก A ดังปรากฏในมาตรา 8.1.2(b)
             3.4 ภาคผนวก A – การจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ตามขนาด
                ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับเก่าและมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแตงกวานับจากวันประกาศบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผลิตภัณฑ์จะได้รับการทดสอบตามที่ระบุในมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ (ทั้งฉบับเก่าหรือใหม่) (หมายเลขประกาศ G/TBT/N/ISR/1175)

 

ที่มา : กนร.1  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?