TH EN
A A A

จีนประกาศมาตรการระงับนำเข้าสินค้าแช่เย็น-แช่แข็งติดโควิด

26 พฤศจิกายน 2563   

                ตามประกาศสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เลขที่ 103 ปี 2563 ระบุว่า  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจากอาหารในระบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain food) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) จึงได้ออกมาตรการทดสอบกรดนิวคลีอิกของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หากพบการตรวจสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นบวกจะระงับการนำเข้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และเมื่อครบกำหนดเวลาก็สามารถยื่นเรื่องนำเข้าได้ตามอัตโนมัติ และหากตรวจพบในครั้งที่ 3 จะระงับการนำเข้าเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ หลังจากครบกำหนดก็สามารถยื่นเรื่องนำเข้าได้ตามปกติ มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
                ทั้งนี้ทางการจีนได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ (ภาษาจีน) เพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ใน http://www.nhc.gov.cn/sps/s7887k/202010/ff228979f1534c3abca56559f14ea115.shtml

ที่มา : https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/CHN/20_5533_00_x.pdf สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?