TH EN
A A A

อินเดียดันกฎหมายหนุนเกษตรพันธสัญญาพัฒนาการผลิต-ส่งออก

18 พฤศจิกายน 2563    32 ครั้ง

                อินเดียเป็นประเทศที่กำลังประสบปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารเนื่องจากมีประชากรจำนวนมากและอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น แต่อินเดียก็ยังสามารถผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารได้หลายชนิด โดยเฉพาะนมซึ่งอินเดียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก เป็นผู้ผลิตข้าวสาลี ข้าว และผักผลไม้หลายชนิด อันดับสองของโลก และเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกฝ้าย ข้าว และน้ำตาล รายใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งนี้มีข้อมูลว่าอินเดียมีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพียง 10% ของการผลิตเท่านั้น และผลิตผลยังเกิดความเสียหายเพราะระบบจัดเก็บด้วยความเย็นไม่เพียงพอถึงกว่าปีละ 12,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
                ที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียมีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรในประเทศควบคู่กับการรักษาความมั่นคงทางอาหารผ่านการรับซื้อสินค้าเกษตรหลายสิบรายการเพื่อนำเข้าสู่คลังของรัฐแล้วจัดจำหน่ายในราคาเป็นธรรมให้กับประชากร แต่นโยบายล่าสุดของรัฐบาลอินเดียจะนำมาสู่การออกกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา ที่เอกชนสามารถตกลงราคารับซื้อผลิตผลล่วงหน้า รวมทั้งการให้กู้ยืมปัจจัยการผลิตคุณภาพสูง อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรของอินเดีย จนอินเดียอาจสามารถเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสำคัญของโลกได้หากประสบผลสำเร็จ               
 

ที่มา : https://m.economictimes.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?