TH EN
A A A

ผู้ค้าร้อง FSIS เปลี่ยนแปลงการตรวจสอบนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อกวาง

12 พฤศจิกายน 2563   

                ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้ประกอบการนำเข้าและจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์รายหนึ่งได้ยื่นคำร้องให้หน่วยความปลอดภัยและบริการตรวจสอบ (FSIS) ของสหรัฐอเมริกาแก้ไขข้อกำหนดให้มีการตรวจสอบแบบสมัครใจสำหรับการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้บริโภคโดยทั่วไป เช่น การนำเข้าผลิตภัณฑ์กวาง โดยต้องการให้หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตามหัวข้อต่อไปนี้
     1. ให้มีบริการตรวจสอบแบบสมัครใจ โดยมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าครอบคลุมถึงการฆ่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้บริโภคโดยทั่วไป การติดฉลากโภชนาการ และการรับรองเนื้อสัตว์นั้น
     2. การตรวจสอบการฆ่าเชื้อในสถานประกอบการหรือสถานที่ที่ได้รับการรับรองจาก USDA เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะมีเครื่องหมายกำกับ
     3. เนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้บริโภคโดยทั่วไป จะต้องจัดทำในสถานประกอบการที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ชนิดใดเพื่อป้องกันการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์
     4. ใน 27 รัฐ ที่เดิมไม่มีข้อกำหนด จะได้รับอนุญาตให้มีการตรวจสอบแบบสมัครใจสำหรับเนื้อและผลิตภัณฑ์กวางประเภทเดียวกัน
                FSIS ได้กล่าวว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวจะถูกดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสามารถขยายการขายเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้บริโภคโดยทั่วไปไปยังรัฐอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/11/new-petition-to-fsis-seeks-inspection-change-for-imported-venison-products/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?