TH EN
A A A

แทนซาเนียลุยเสริมการผลิตข้าวเพื่อการค้า

9 พฤศจิกายน 2563   

                แทนซาเนียเป็นหนึ่งในประเทศแอฟริกาที่ประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหาร เพราะการผลิตอาหารที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคจากสภาพภูมิอากาศและการใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างไม่เหมาะสม ประชากรแทนซาเนียโดยเฉพาะในเขตชนบทบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก และแทนซาเนียมีการผลิตข้าวเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนอยู่ถึง 30%
                ล่าสุดได้มีความพยายามส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อการค้ามากขึ้น ผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในการพัฒนาการผลิตและกระจายสินค้าทั้งระบบ ตั้งแต่ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์และเคมีเกษตรอย่างเหมาะสมจนถึงการเพิ่มช่องทางให้เข้าถึงตลาดค้าข้าว แต่แนวทางการพัฒนาการผลิตในแทนซาเนียจะมุ่งไปที่ครัวเรือนที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว และส่งเสริมให้เกษตรกรไถนาด้วยไถที่เทียมโค เพราะเป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลายและพื้นที่นาของแทนซาเนียไม่เหมาะกับการใช้รถแทรกเตอร์          
 

ที่มา : https://dailynews.co.tz/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?