TH EN
A A A

อินเดียเดินเครื่องระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารทั่วประเทศ

4 พฤศจิกายน 2563   

                หน่วยผู้มีอำนาจตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารแห่งอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) ได้แถลงว่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 อินเดียจะเริ่มใช้ระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Compliance System: FoSCoS) ครอบคลุมทั่วประเทศ ทดแทนระบบใบอนุญาตและทะเบียนอาหาร FLRS (Food Licensing and Registration System) ที่ใช้อยู่เดิมมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และมีการขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตไปแล้ว 7 ล้านรายการ โดยมี 4 ล้านรายการที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
                ทั้งนี้ระบบใหม่ที่กำลังจะใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นี้ ได้มีการดำเนินการนำร่องมาแล้วในรัฐใหญ่ ๆ 9 รัฐ เช่น ทมิฬนาดูและเดลี เป็นต้น และระบบใหม่ดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้นให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ผ่านระบบคลาวด์บนเว็บไซต์ https://foscos.fssai.gov.in           
 

ที่มา : https://www.news18.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?