TH EN
A A A

EU เล็งแบนสินค้าไม่รักษ์โลก! ปาล์ม-ข้าวโพด ติดโผ

2 พฤศจิกายน 2563   

                การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกชาติต้องร่วมมือกันแก้ไข แต่ในหลาย ๆ ประเทศก็ยังไม่ได้รับความสนใจและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร และปัญหายังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสหภาพยุโรปจึงมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยจะมีการออกกฎระเบียบให้ประเทศสมาชิกระงับการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า มีการลงมติในการประชุมสภายุโรป เมื่อช่วงวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563
                มติที่ประชุมรัฐสภายุโรปครั้งนี้จะนำไปสู่การยกร่างข้อบังคับของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อกำหนดแนวทางและกรอบเวลาให้ประเทศสมาชิกออกกฎหมายระงับการนำเข้าทั้งสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าและระบบนิเวศธรรมชาติ โดยจะกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต และการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม โดยเฉพาะในรายสินค้าที่มีรายงานความเชื่อมโยงกับการตัดไม้ทำลายป่าระดับ “บ่อยที่สุด” เช่น ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ถั่วเหลือง และเนื้อสัตว์ รวมไปถึงโกโก้ หนังสัตว์ กาแฟ และยางพารา ทั้งนี้ประมาณการณ์ว่ากรอบเวลาของการดำเนินการด้านกฎระเบียบนี้จะทำให้เป็นผลบังคับใช้ได้อย่างเร็วภายในปี 2567           

ที่มา : https://www.argusmedia.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?