TH EN
A A A

รัฐพิหารนำร่องปลูกข้าวสาลีเสริมสารอาหาร

2 พฤศจิกายน 2563    50 ครั้ง

                อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก นำมาซึ่งปัญหาความยากจนและขาดแคลนอาหาร ตลอดจนการได้รับอาหารที่ไม่มีสารอาหารเท่าที่ควร และไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพดีของเด็ก ทำให้ผู้ประสบปัญหาขาดสารอาหารมีร่างกายไม่แข็งแรง ภูมิต้านทานลดต่ำลง ดังมีข้อมูลว่าในการแพร่ระบาดของโควิด-19 อินเดียมีอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ติดเชื้อสูงถึง 69.2% และในรัฐพิหารมีอัตราการตายในประชากรกลุ่มเดียวกันสูงถึง 72.7% ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดอาหารจนกระทั่งภูมิต้านทานตกต่ำ
                ล่าสุดทางการรัฐพิหารจึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องให้เกษตรกรปลูกข้าวสาลีเสริมสารอาหาร ที่มีการสะสมธาตุสังกะสีและแร่ธาตุอื่น ๆ มากกว่าข้าวสาลีปกติ นอกจากนั้นยังจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกธัญพืชอาหารหลักอื่น ๆ ที่เสริมสารอาหารต่อไป เพื่อที่ในอนาคตประชาชนจะได้ใช้ข้าวสาลีและธัญพืชเสริมสารอาหารเหล่านี้ประกอบอาหารหลักอย่างจาปาตีเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และคาดหวังว่าประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะมีสุขภาพดี มีภูมิต้านทานสูงขึ้น ตามผลการวิจัยว่าการที่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้รับอาหารที่มีปริมาณธาตุสังกะสีสูงจะมีระยะเวลาป่วยเป็นปอดบวมสั้นลงกว่าเด็กที่ได้รับธาตุสังกะสีต่ำถึง 17% และเวลาแสดงอาการอาเจียนลดลง 39% ส่วนมารดาที่ได้รับอาหารสังกะสีสูงก็มีระยะเวลาเป็นไข้ลดลง 9%
                โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเสริมสารอาหารนี้จะให้การสนับสนุนทั้งเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และการฝึกอบรมเกษตรกรให้สามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพ       
 

ที่มา : https://www.hindustantimes.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?