TH EN
A A A

ชาตินิยมสะเทือนตลาด ยอดขายนมออสซี่ในจีนตกฮวบ

29 ตุลาคม 2563   

                โควิด-19 สร้างปัญหาให้เกิดแก่มนุษยชาติอย่างมาก นอกจากปัญหาทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจแล้ว ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับโรคระบาดนี้ ดังปรากฏจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลจีนและออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าด้วยเช่นกัน
                ผลิตภัณฑ์นมเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากของออสเตรเลีย ทั้งยังเป็นสินค้าที่อ่อนไหวและได้รับผลกระทบง่ายจากพฤติกรรมการเลือกของผู้บริโภค โดยล่าสุดส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์นมออสเตรเลียในตลาดจีนลดลงเหลือเพียง 23% ในปี 2563 จาก 35% ในปี 2562 และ 52% ในปี 2559 ซึ่งนอกจากเหตุผลข้างต้น ก็ยังประกอบด้วยการที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศจีนที่ดีขึ้นและได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากผู้บริโภค หลังเหตุการณ์เมลามีนในนมผงจีนเมื่อปี 2551 ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นมของจีนไม่ได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนานจนต้องแก้ไขพัฒนาอย่างหนัก
                ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ทำการค้าข้ามชาติเช่นกัน และอาจยิ่งรุนแรงหากเป็นความขัดแย้งที่ลงไปถึงระดับการรับรู้ของประชาชน ซึ่งก็คือผู้บริโภคสินค้า สมาชิกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจ            

ที่มา : https://www.scmp.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?