TH EN
A A A

APHIS ปรับปรุงระเบียบอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในอเมริกา

27 ตุลาคม 2563   

               หน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ได้ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับคำแนะนำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาคอุตสาหกรรมระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ (National Poultry Improvement Plan : NPIP) เมื่อปี 2561 โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่
               (1) กำหนดโปรแกรมป้องกันโรคนิวคาสเซิล โดยจะมุ่งเน้นไปที่ พ่อ-แม่พันธุ์ สายพันธุ์เศรษฐกิจหลัก คือ สายพันธุ์ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และไก่งวง ซึ่งจะควบคุมการดูแลฝูงสัตว์ให้ปลอดภัยจากโรคนิวคาสเซิล พร้อมทั้งใช้แนวทางปฏิบัติในสถานประกอบการปลอดโรคนิวคาสเซิลในลักษณะเดียวกับคอมพาร์ทเมนต์ของโรคไข้หวัดนก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าแม้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคนิวคาสเซิล
               (2) ปรับปรุงข้อบังคับของ NPIP เกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายและกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ไม่รุนแรงที่ก่อให้เกิดโรคสำหรับฟาร์มที่ติดเชื้อ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน
               (3) พัฒนาส่วนย่อยในการปฏิบัติของ NPIP สำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับนกที่ถูกล่าเป็นกีฬาแล้วนำเนื้อมาเป็นอาหาร (Game bird) เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทดสอบความปลอดภัย นิยามศัพท์เฉพาะ และโครงการปฏิบัติที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว
               (4) ปรับเปลี่ยนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการประมาณ/คำนวณความเสียหาย (หรือมูลค่าชดเชยในการกำจัดสัตว์ปีกที่เป็นโรค) และแนวทางวินิจฉัยเกี่ยวกับวิธีคำนวณความเสียหายหากทั้งผู้ขอรับการชดเชยและ APHIS เห็นพ้องต้องกันว่าไม่สามารถประเมินด้วย Virus Elimination (VE) calculator ตามหลักการประเมินความเสียหายทั่วไปได้
               ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นี้ สามารถศึกษาแผนดังกล่าวฉบับเต็มได้จาก https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/05/2020-21798/national-poultry-improvement-plan-and-auxiliary-provisions

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/10/aphis-is-making-changes-to-national-poultry-plan/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?