TH EN
A A A

เวียดนามเผชิญเกือบ 200 คดี บนเวทีการค้าโลก

19 ตุลาคม 2563   

                ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทว่าแต่ละประเทศมีความสามารถในการแข่งขันต่างกันออกไป ทำให้ประเทศที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าบางรายการสูงอาจส่งออกสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามากไปยังประเทศอื่นได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการภายในประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะหากมีการส่งออกในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการทุ่มตลาด (Trade Dumping) ซึ่งในเวทีการค้าโลกมีกลไกที่ช่วยควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านการร้องเรียนต่อ WTO
                ล่าสุดพบว่าเวียดนามถูกร้องเรียนในเวทีการค้าระหว่างประเทศจากกรณีการการทุ่มตลาดแล้วเกือบ 200 คดี จนถึงปัจจุบัน แต่พบว่าเวียดนามมีอัตราการชนะข้อพิพาทถึง 43% ซึ่งเป็นการชนะในรายสินค้าเกษตรและอาหารสำคัญอย่างปลาเผาะและกุ้ง ต่อประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทำให้เวียดนามยังใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าในการส่งออกได้ แต่ทั้งนี้ข้อพิพาทส่วนใหญ่เกิดจากสินค้าทั้งในกลุ่มอาหารทะเล เหล็กกล้า อลูมิเนียม และไม้ และนทางกลับกันเวียดนามเองก็มีการฟ้องร้องประเทศคู่ค้าที่เข้ามาทุ่มตลาดอยู่ 19 คดี ในรายสินค้าเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ และพลาสติก

ที่มา : https://e.vnexpress.net/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?