TH EN
A A A

ออสซี่ออกเงื่อนไขตรวจสอบ antimicrobial ในอาหารทะเล

28 ธันวาคม 2550   

             ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า  AQIS  ได้ออกมาตรการตรวจสอบ antimicrobial ในอาหารทะเลนำเข้าในอัตราการตรวจสอบแบบสุ่มที่ 5% เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  จะดำเนินการกับอาหารทะเลที่มาจากฟาร์ม  โดยขอให้หน่วยงานของรัฐจากประเทศผู้ส่งออกระบุในใบรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากฟาร์มหรือมาจากการจับจากทะเลด้วย
       การออกมาตรการดังกล่าวเกิดจากการสำรวจสารเคมีตกค้างในอาหารทะเลนำเข้าเมื่อดือนสิงหาคม-กันยายน  100 ตัวอย่าง  ถึงแม้ไม่พบสารเคมีการเกษตรตกค้าง แต่พบยารักษาโรคสัตว์บางชนิดในบางตัวอย่างในระดับต่ำ
• สินค้าประมงกลุ่ม fish จะตรวจ Malachite green , fluoroquinolones และ penicillins
• Cruatacean       จะตรวจ fluoroquinolones, Quinolones  และ nitrofurans
            ทั้งนี้ยกเว้น อาหารทะเลกระป๋องหรืออาหารทะเลที่ผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ทำแห้ง  หุ้มเศษขนมปัง อาหารทะเลผสม และอาหารทะเลที่มีใบรับรองจากรัฐระบุว่าไม่ใช่สินค้าจากฟาร์ม เช่น จับจากทะเล เป็นต้น

ที่มา :  มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?