TH EN
A A A

ช่วงเวลาต่อทะเบียนสถานประกอบการกับ FDA มาถึงแล้ว

7 ตุลาคม 2563    191 ครั้ง

                ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบการต่างประเทศที่จะส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาต้องขึ้นทะเบียนสถานประกอบการกับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ซึ่งมีกำหนดอายุให้ต้องต่อการขึ้นทะเบียนทุกสองปี ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของปีคริสตศักราชที่เป็นเลขคู่
                ปี 2563 นี้จึงครบรอบการต่ออายุการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอีกครั้ง โดย US.FDA กำหนดให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในการต่ออายุขึ้นทะเบียนครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการใช้เลข DUNS ดังที่เคยรายงานแล้วในข่าว https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7106 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐอเมริกาหรือผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดำเนินการได้ผ่านทาง https://www.fda.gov/food/registration-food-facilities-and-other-submissions/online-registration-food-facilities
                เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาของกิจการ ผู้ประกอบการควรเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด      
   

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?