TH EN
A A A

เวียดนามวางแผน-ตั้งเป้า พัฒนาอุตสาหกรรมเกลือสมุทร

5 ตุลาคม 2563   

                เกลือเป็นหนึ่งในวัตถุปรุงแต่งอาหารที่มีความสำคัญมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และในปัจจุบันเกลือก็ถูกใช้เป็นวัตถุดิบสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือไปจากอาหาร เช่น อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้นอีกด้วย การบริหารจัดการการผลิตเกลืออย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งของประเทศ
                เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเกลือ และได้มีการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเกลือสมุทรในพื้นที่จังหวัดชายทะเลหลาย ๆ พื้นที่ ตั้งเป้าขยายพื้นที่นาเกลือจาก 13,600 เฮกตาร์ในปัจจุบัน เป็น 14,500 เฮกตาร์ และให้ได้ผลผลิตเกลือปีละ 1.5 ล้านตัน ภายในปี 2568 แล้วเพิ่มผลผลิตเป็น 2 ล้านตัน ขณะที่จะลดพื้นที่นาเกลือลงเหลือ 14,244 เฮกตาร์ ภายในปี 2573 ผ่านการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลืออย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการห่วงโซ่อุปทานเกลืออย่างเหมาะสม ควบคู่กับการใช้นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ผลิตเกลือที่เหมาะสมกับพื้นที่และตลาดรองรับเพื่อความยั่งยืนของการผลิตเกลือในประเทศ ซึ่งในส่วนของเกลือบริโภคก็ตั้งเป้าหมายผลิตเกลือที่โซเดียมต่ำลงแต่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ สูงขึ้น      
 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?