TH EN
A A A

สหรัฐฯ ปรับกฎระเบียบควบคุมโรงงานผลิตภัณฑ์ไข่

30 กันยายน 2563   

                สหรัฐอเมริกากำลังมีความเคลื่อนไหวในการลดบทบาทของบุคลากรภาครัฐในการควบคุมดูแลระบบคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารลงในหลาย ๆ ภาคการผลิต โดยกรณีล่าสุดนี้จะเป็นการปรับกฎระเบียบควบคุมดูแลโรงงานผลิตภัณฑ์ไข่เป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี
                ระเบียบเดิมกำหนดให้โรงงานผลิตภัณฑ์ไข่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ตรวจสังเกตการณ์ผลิตตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิต แต่ระเบียบใหม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเพียงหนึ่งครั้งต่อกะ แล้วกำหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบควบคุมดูแลความปลอดภัยในกระบวนการผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน HACCP อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโรงงานได้หลายแห่งมากขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมามีโรงงานที่อยู่ภายใต้การตรวจทั้งสิ้น 83 แห่ง แต่อาจมีการรับอำนาจหน้าที่ดูแลโรงงานสารทดแทนไข่ ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ US.FDA เข้าสู่การกำกับดูแลตามระเบียบใหม่ของ USDA เพิ่มเติมด้วย

ที่มา : https://www.agcanada.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?