TH EN
A A A

บราซิล ส่งออกสัตว์ปีกไปประเทศแถบตะวันออกกลางรุ่ง

29 กันยายน 2563   

                หน่วยงานภาครัฐของบราซิลรายงานปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของบราซิลในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่าบราซิลมีการส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกทั้งสิ้น 362,400 ตัน ทั้งสัตว์ปีกดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูป ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบียมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากบราซิลเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 สู่ปริมาณ 46,700 ตัน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เช่นกัน สู่ปริมาณ 25,800 ตัน นอกจากนั้นยังมีการส่งออกไปยังประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46 สู่ปริมาณ 54,700 ตัน อีกด้วย
                สมาคมโปรตีนจากสัตว์แห่งบราซิล (ABPA) จึงได้แสดงความเห็นว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นสัญญาณที่ดีจากประเทศคู่ค้าผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรายใหญ่เจ้าต่าง ๆ ของบราซิล และยอดขายที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปัญหาโรคระบาด และราคาธัญพืชเลี้ยงสัตว์ที่สูงขึ้น

ที่มา : thepoultrysite.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?