TH EN
A A A

หมูเวียดนามฟื้นตัวได้ดีทำให้ระดับราคาเริ่มมีเสถียรภาพ

28 กันยายน 2563   

                หลังประสบปัญหาจากโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (ASF) และได้รับผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้กำลังการผลิตเนื้อสุกรในเวียดนามลดต่ำลงและระดับราคาเพิ่มสูงขึ้น จนขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเวียดนามต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์สุกรและสุกรมีชีวิตจากไทย ดังที่ได้รายงานอย่างต่อเนื่อง
                สถานการณ์ล่าสุดในเวียดนามพบว่าจำนวนสุกรในเวียดนามเริ่มกลับเข้าสู่ระดับใกล้เคียงก่อนเกิดโรค ที่ 81.9% หรือ 25.18 ล้านตัว แล้วเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยกำลังการผลิตนี้กระจายกันในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งบางจังหวัดก็ยังมีจำนวนสุกรไม่เพียงพอต่อการผลิตตอบสนองความต้องการภายในพื้นที่ และในส่วนของสุกรพ่อแม่พันธุ์ก็ยังต้องรอการเจริญเติบโตที่นานกว่าสุกรเพื่อการบริโภคอีกระยะหนึ่ง ทำให้กำลังการผลิตยังไม่ฟื้นตัวไปมากกว่านี้
                แต่การค่อย ๆ ฟื้นตัวของกำลังการผลิตนี้ ประกอบกับอุปสงค์ที่ลดลงเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และการเข้าสู่เทศกาลมังสวิรัติของชาวเวียดนามบางส่วน ทำให้ระดับราคาเนื้อสุกรในเวียดนามลดลงและเริ่มมีเสถียรภาพแล้ว ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าเวียดนามจะสามารถรักษาสมดุลของกำลังการผลิตและความต้องการซื้อ อันจะเป็นการสร้างเสถียรภาพอย่างมั่นคงให้กับราคาเนื้อสุกรได้ภายในช่วงปลายไตรมาสที่สามถึงต้นไตรมาสที่สี่ของปี 2563           

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?