TH EN
A A A

อเมริกาเปิดรับความเห็นเพิ่มเติมต่อระเบียบควบคุมกัญชง

25 กันยายน 2563    75 ครั้ง

                ปัจจุบันพืชกลุ่มกัญชงเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่กำลังได้รับความสนใจในหลาย ๆ พื้นที่ของโลกเนื่องจากประโยชน์ของสารสำคัญที่พืชสามารถผลิตได้อย่าง Cannabidiol (CBD) ซึ่งมีการค้นพบแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ แต่พืชกลุ่มดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับกัญชาที่มีสารเสพติดในปริมาณที่สูงกว่า จึงมีข้อจำกัดด้านกฎหมายโดยทั่วไปในระยะที่ผ่านมา และต้องอาศัยข้อมูลการศึกษาที่เพียงพอต่อการกำหนดกฎระเบียบควบคุมการผลิต จนการผลิตพืชกลุ่มนี้ในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายภายใต้การควบคุมระดับหนึ่งแล้ว
                ในสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายรองรับการผลิตพืชกลุ่มกัญชงแล้วตั้งแต่ปี 2561 แต่ยังไม่มีแนวทางการควบคุมกำกับดูแลที่ชัดเจน ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จึงได้ออกร่างระเบียบควบคุมที่มีความชัดเจนขึ้นมารับความคิดเห็นจากสาธารณชน โดยได้สิ้นสุดการเปิดรับข้อเห็นไปในช่วงสิ้นปี 2562 ในครั้งนั้นมีความคิดเห็นส่งเข้าสู่กระบวนการทั้งสิ้นแล้วกว่า 4,600 ความคิดเห็น แต่ก็ยังมีเสียงเรียกร้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดมา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จึงเปิดรับความคิดเห็นเพิ่มเติมใหม่อีกครั้ง และจะสิ้นสุดระยะรับความคิดเห็นในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นี้         

ที่มา : https://www.bradley.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?