TH EN
A A A

ญี่ปุ่นรายงานการแจ้งเตือนกักกันและเฝ้าระวังสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้า

23 กันยายน 2563   

                เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของญี่ปุ่นได้เผยแพร่ประกาศรายงานเกี่ยวกับสถิติการแจ้งเตือนกักกันและเฝ้าระวังสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าในช่วงปี 2562 พบว่ามีการแจ้งนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหมดประมาณ 2,540,000 ครั้ง คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 33,270,000 ตัน ทำการกักสินค้าเพื่อตรวจสอบทั้งสิ้น 217,216 ครั้ง พบเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 763 กรณี ประกอบไปด้วยการปนเปื้อนจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน 180 กรณี การปนเปื้อนเชื้อก่อโรค สารพิษ หรือสารที่เป็นอันตราย 179 กรณี การใช้สารเติมแต่งไม่ได้รับอนุญาต 140 กรณี เคมีเกษตรตกค้างเกินกำหนด 127 กรณี การเน่าเสีย เสื่อมสภาพ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ขึ้นรา 52 กรณี ยาสัตว์ตกค้างเกินกำหนด16กรณี บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 36 กรณี และอื่น ๆ อีก 34 กรณี
                นอกจากนั้นยังมีการตรวจเฝ้าระวังตามแผนประจำปีอีก 99,636 ครั้ง จากแผนที่วางไว้ 99,059 ครั้ง พบเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด 144 ครั้ง และได้ดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ เช่นการเรียกคืนสินค้าแล้ว ทั้งนี้ในรายสินค้านำเข้าที่พบปัญหามากจะมีการแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐของประเทศต้นทางเพื่อหาสาเหตุและควบคุมยับยั้งปัญหานั้นๆต่อไป
                สามารถติดตามประกาศดังกล่าว (ภาษาญี่ปุ่น) ได้จาก https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000663987.pdf  

 

ที่มา : https://www.shokukanken.com/   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?