TH EN
A A A

ไต้ฝุ่นถล่มไร่ข้าวโพดสามลูกซ้อนทำจีนผวาราคาพุ่ง

22 กันยายน 2563   

                ช่วงฤดูมรสุมของปี 2563 นี้ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มมณฑลเฮย์หลงเจียงและมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ สร้างความเสียหายให้กับไร่ข้าวโพดเป็นอย่างมาก และสร้างความกังวลต่อระดับปริมาณและราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดจีน
                ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งในผลผลิตสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งสัมพันธ์กับกับถั่วเหลืองและข้าวสาลีด้วย โดยพืชทั้งสามรายการมักใช้ทดแทนกันได้เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเป็นทางเลือกการผลิตที่ใช้พื้นที่เพาะปลูกลักษณะใกล้เคียงกัน เมื่อเริ่มสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 รัฐบาลจีนได้มีมาตรการลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงแล้วหันไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนำเข้า จนทำให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจีนลดลงไป 3 ล้านเฮกตาร์ กระทบต่อระดับราคาและปริมาณของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องตลาดจีน จนพบว่าในปี 2562 คลังสินค้าเกษตรของรัฐบาลจีนขาดดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไป 17 ล้านตัน และมีการคาดการณ์ว่าการขาดดุลจะเพิ่มขึ้นถึง 25 ล้านตันในช่วงปี 2563 – 2564
                การเพิ่มขึ้นของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจีนนี้ส่วนหนึ่งยังเป็นผลกระทบจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรหลังการระบาดของ ASF ในจีน และทำให้ระดับราคาของข้าวสาลีก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะเป็นสินค้าทดแทนกันได้ในตลาดอาหารสัตว์

 

ที่มา : https://www.scmp.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?