TH EN
A A A

ไทสันยอมเปลี่ยนฉลากไก่

26 ธันวาคม 2550    4835 ครั้ง

             บริษัท Tyson  Food  Inc. กำลังเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑ์ไก่จาก “เลี้ยงโดยปราศจากสารแอนตี้ไบโอติคส์”เป็น “เลี้ยงโดยปราศจากสารแอนตี้ไบโอติคส์ที่ส่งผลกระทบให้เกิดการต่อต้านแอนตี้ไบโอติคส์ในมนุษย์” 

             การเปลี่ยนแปลงนี้มาจากการที่กระทรวงเกษตรสหรัฐได้แจ้งให้บริษัททราบว่ากระทรวงได้ทำการผิดพลาดเมื่อรับรองให้ติดฉลากว่า “เลี้ยงโดยปราศจากสารแอนตี้ไบโอติคส์” ได้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน   โดยให้เวลาบริษัท 45 วันในการแก้ไขฉลากหรือเปลี่ยนอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงไก่ให้ปราศจาก  ionophores  หลังจากตระหนักว่าอาหารสัตว์ที่บริษัทใช้เลี้ยงไก่มีสารดังกล่าวซึ่งกระทรวงถือว่าเป็นสารแอนตี้ไบโอติคส์

            ทั้งนี้  บริษัทยังคงใช้  ionophores ต่อไป

ที่มา : Meat & Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?