TH EN
A A A

เวียดนามตั้งเป้าส่งออกกุ้งไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอีกในปีนี้

11 กันยายน 2563   

                ปัจจุบันเกาหลีใต้และเวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน โดยสำหรับสินค้ากุ้งแล้วเกาหลีใต้ให้โควตายกเว้นภาษีนำเข้าแก่เวียดนามเป็นปริมาณ 15,000 ตันต่อปี แต่ที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกกุ้งไปยังเกาหลีใต้เพียงปีละ 2,500 ตันเท่านั้น เกาหลีใต้จึงยังคงเป็นตลาดส่งออกกุ้งที่มีศักยภาพสูงของเวียดนาม
                ในเจ็ดเดือนแรกของปี 2563 นี้ เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังเกาหลีใต้แล้วเป็นมูลค่าถึง 179 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5.8% โดยในไตรมาสที่สองของปีนี้มูลค่าการส่งออกกุ้งไปยังเกาหลีใต้อยู่ที่ 91.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.9% ในจำนวนนี้พบว่าการส่งออกกุ้งขาวที่เพิ่มขึ้นถึง 83% และเป็นการส่งออกกุ้งกุลาดำที่เพิ่มขึ้น 12.1% ทั้งนี้ตลาดส่งออกกุ้งหลัก ๆ ของเวียดนามได้แก่ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ โดยเกาหลีใต้เป็นตลาดส่งออกกุ้งที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของเวียดนาม กินส่วนแบ่ง 10.7% ในขณะที่เวียดนามเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ กินส่วนแบ่งถึง 52%
                เวียดนามจึงพยายามหาทางส่งออกกุ้งไปยังเกาหลีใต้เพิ่มอีกในอนาคต โดยการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้ตามระบบมาตรฐานสากล ผ่านการลงทุนในการสร้างฟาร์มและระบบน้ำที่เอื้อต่อการผลิตกุ้งคุณภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งออกต่อไป   

 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?