TH EN
A A A

ไต้หวัน เตรียมห้ามนำเข้าสินค้าข้าวที่ปลูกในต่างประเทศโดยใช้พันธุ์ไต้หวัน

1 กันยายน 2563    34 ครั้ง

                สำนักการเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food Agency) ได้ทำการสุ่มตรวจข้าวที่นำเข้าจากเวียดนาม พบยีนเหมือนกับข้าวพันธุ์ไถหนาน 11 ของไต้หวัน ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองพันธุ์พืช และการแข่งขันที่เป็นธรรม ทางการไต้หวันได้จัดทำร่างระเบียบห้ามนำเข้าสินค้าข้าวที่ปลูกในต่างประเทศโดยใช้พันธุ์ข้าวของไต้หวัน โดยร่างระเบียบห้ามนำดังกล่าวออกโดยอ้างอิงกฎหมาย The plant Variety and Plant Seed Act ใน Article สรุปสาระสำคัญของร่างระเบียบ ดังนี้
                1. ห้ามนำเข้าสินค้าข้าวพันธุ์ไต้หวันหรือสินค้าข้าวที่มีส่วนผสมข้าวพันธุ์ไต้หวันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปปลูกในต่างประเทศ ครอบคลุมการนำเข้าสินค้าข้าว 5 รายการ ได้แก่ ข้าวเปลือก (HS 1006.10.00.00-0 / 9825.11.00.00.2) ข้าวกล้อง (HS 1006.20.00.00-8/9825.12.00.00.1) ข้าวเหนียว (HS 1006.30.00.10-4/9825.13.00.11.7) ข้าวขาวสีแล้วหรือกึ่งสีอื่นๆ ไม่ว่าจะขัดเงาหรือไม่ขัดก็ตาม (HS 1006.30.00.90-7/9825.13.00.12.6) และข้าวหัก (HS 1006.40.00.00-4/9825.13.00.20.6)
                2. ร่างระเบียบ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว แม้ว่าใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากข้าวที่ปลูกโดยข้าวพันธุ์ไต้หวัน หากผ่านการแปรรูปแล้วสามารถนำเข้าได้
                3. ผู้ที่มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความเห็นต่อร่างระเบียบฯ ได้ ภายใน 60 วัน (สิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2563) โดยแจ้งข้อมูลไปยัง Council of Agriculture Tel: 886-2-23937231 ext.548  Fax: 886-2-23952480  E-mail : ken7341@mail.afa.gov.tw
 

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?