TH EN
A A A

USDA ทุ่มงบอุ้มชาวประมงกุ้งผ่านโควิด

27 สิงหาคม 2563   

                วิกฤตการณ์โควิด-19 กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมากในหลายพื้นที่ของโลก หนึ่งในนั้นคือธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาที่จำเป็นต้องหยุดให้บริการตามปกติ และอาจหันไปให้บริการซื้อกลับบ้านหรือส่งถึงบ้านแทน แต่ก็ไม่อาจรักษายอดขายระดับเดิมไว้ได้ ส่งผลกระทบต่อมายังผู้ผลิตวัตถุดิบอาหาร รวมถึงชาวประมงจับกุ้งของสหรัฐฯ ด้วย
                ล่าสุดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อการปรับปรุงเกษตรกรรม ซึ่งตราไว้ตั้งแต่ปี 2478 นำงบประมาณราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ออกซื้อกุ้งจากชาวประมงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมาตรการนี้นับเป็นความพยายามช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในภาคเกษตรเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือตามมาตรการฉุกเฉินฉบับใหม่ที่ออกมาและเริ่มใช้มาตรการไปแล้ว ดังในรายงานข่าว https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7040 และ
https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7024
                ผลกระทบจากโควิด-19 มีความรุนแรงอย่างมาก จนรัฐบาลของหลาย ๆ ประเทศต้องแสวงหาหรือสร้างกลไกขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มมากของตลาดส่งออก ผู้ประกอบการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจต่อไปในอนาคต    
    

ที่มา : https://www.wdsu.com/   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?