TH EN
A A A

อังกฤษเร่งเจรจาการค้าญี่ปุ่นรับ Brexit

13 สิงหาคม 2563   

                ผลจากการที่สหราชอาณาจักรถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ทำให้สหราชอาณาจักรต้องเจรจาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศใหม่ โดยมีญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเป้าหมายเจรจาสำคัญ ที่เคยมีความตกลงทางการค้ากับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งสหราชอาณาจักรได้ตั้งเป้าหมายบรรลุข้อตกลงการเจรจาภายในเดือนตุลาคม 2563 นี้ เพื่อให้ทันสิ้นสุดกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านในเดือนธันวาคม
                เป้าหมายการเจรจาของสหราชอาณาจักรอยู่ที่การคงสิทธิพิเศษทางภาษีรวมทั้งโควตานำเข้าสำหรับสินค้าเกษตร โดยยื่นเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสินค้ายานยนต์ให้แก่ญี่ปุ่นเป็นการแลกเปลี่ยน และนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องต้องกันในแนวทางของการเปิดเสรีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการคุ้มครองผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเบื้องต้น ญี่ปุ่นไม่มีข้อกังวลต่อข้อเรียกร้องของสหราชอาณาจักร แต่ทั้งนี้ การยอมรับเงื่อนดังกล่าวอาจเปิดช่องให้สหรัฐอเมริกามายื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมจากกรอบความตกลงทวิภาคีระหว่างญี่ปุ่น - สหรัฐฯ ที่จัดทำภายหลังสหรัฐอเมริกาออกจากความตกลง TPP
         

ที่มา : https://the-japan-news.com/  สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?