TH EN
A A A

เจรจาเฟสแรกเป็นผล หมูอเมริกันตีตลาดจีนมหาศาล

5 สิงหาคม 2563   

                ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างประเทศที่ซับซ้อน โดยในด้านความสัมพันธ์ทางการค้า เมื่อช่วงต้นปี 2563 ทั้งสองประเทศได้มีความตกลงระหว่างกันที่ทำให้สหรัฐอเมริกาลดกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจีน แลกเปลี่ยนกับการยอมรับนำเข้าสินค้าหลาย ๆ ประเภทของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่จีน รวมถึงสินค้าเกษตร เช่นเนื้อสุกรแช่แข็ง
                ล่าสุด มีรายงานข่าวระบุว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนื้อสุกรแช่แข็งในคลังสินค้าของสหรัฐอเมริกามีปริมาณลดลงถึง 25% สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตของสหรัฐฯ เองที่ลดลงจากผลกระทบของโควิด-19 ที่ระบาดในพนักงานของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์จนโรงงานหลายแห่งต้องระงับการผลิต ประกอบกับการส่งออกไปยังจีนที่เพิ่มขึ้นถึง 135% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่า 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้รายงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2563 พบว่าสหรัฐฯ ส่งออกเนื้อสุกรไปยังจีนแล้วถึง 333,445 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 531.4% และทำให้จีนกินส่วนแบ่งถึง 29.4% ของการส่งออกเนื้อสุกรทั้งหมดของสหรัฐฯ
                ปัจจุบันจีนยอมรับนำเข้าเนื้อสัตว์จาก 41 ประเทศและเขตแดน มีผู้ผลิตรวมกว่า 2,000 ราย ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังจีน และมีแนวโน้มว่าจีนอาจยังต้องการนำเข้าเนื้อสัตว์เพิ่มอีก เพราะพื้นที่ทางการเกษตรของจีนส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการผลิตพืชอาหารหลักแล้ว        

 

ที่มา : https://www.globaltimes.cn/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?