TH EN
A A A

สิงคโปร์พบผักผลไม้นำเข้ามีปัญหาสูงสุดจากการตรวจสอบ

29 กรกฎาคม 2563   

                ประเทศสิงคโปร์นำเข้าอาหารมากถึง 90% ของการบริโภคในประเทศ มีหน่วยงานกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารคือสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ (Singapore Food Agency) โดยผลการตรวจสอบจะมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทุกเดือนมกราคมและมิถุนายนในแต่ละปี
                รายงานระบุว่าช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2562 มีการตรวจสอบสินค้านำเข้ากลุ่มผักและผลไม้ทั้งสิ้น 3,825 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 491 ตัวอย่าง โดยสาเหตุมาจากทั้งการมีเชื้อก่อโรค สารเคมีปนเปื้อน หรือเคมีเกษตรตกค้างเกินมาตรฐานกำหนด นับเป็นกลุ่มสินค้านำเข้าที่มีอัตราไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุดในรอบการตรวจสอบดังกล่าว รองลงมาคือกลุ่มอาหารทะเล ซึ่งมีการตรวจสอบทั้งสิ้น 1,242 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านมาตรฐาน 58 ตัวอย่าง และกลุ่มอาหารแปรรูป ซึ่งมีการตรวจสอบทั้งสิ้น 2,189 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านมาตรฐาน 67 ตัวอย่าง นอกจากนั้นในกลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มีการตรวจสอบ 7,010 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านมาตรฐาน 114 ตัวอย่าง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปมีการตรวจสอบ 882 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน 14 ตัวอย่าง ส่วนไข่ไก่และไข่นกกระทามีการตรวจสอบช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562 ทั้งหมด 190 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านมาตรฐาน 3 ตัวอย่าง ทั้งนี้กลุ่มสินค้าที่พบว่าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจะถูกเพิ่มระดับการตรวจสอบให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
                สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้า แล้วผู้นำเข้าของสิงคโปร์ที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะได้รับคำเตือนให้ประสานกับผู้ส่งออกในการปรับปรุงแก้ไขให้สินค้าได้มาตรฐานต่อไป ทั้งนี้การนำอาหารเข้ายังประเทศสิงคโปร์โดยผิดกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ      
    

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?