TH EN
A A A

อุตฯ ปศุสัตว์ชิลีผ่านประเมินความเท่าเทียมมาตรฐานมะกัน

21 กรกฎาคม 2563   

                การประเมินความเท่าเทียมกันของระบบมาตรฐานเป็นขั้นตอนสำคัญที่อาจส่งผลต่อการยอมรับเปิดตลาดหรืออำนวยความสะดวกต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยส่วนใหญ่เป็นการเทียบเคียงกระบวนการผลิตและการควบคุมในระบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศผู้ส่งออกว่าสามารถผลิตสินค้าได้ตามวิธีการและมีการควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันกับในประเทศผู้นำเข้าหรือไม่ อันจะเป็นการช่วยรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศผู้นำเข้า
                FSIS หรือหน่วยความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหารของสหรัฐอเมริกา เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ีใช้การประเมินความเท่าเทียมของระบบมาตรฐานในการตรวจสอบระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพของประเทศคู่ค้าก่อนการยอมรับนำเข้า และล่าสุดได้เข้าทดสอบระบบของชิลี เมื่อวันที่ 13-28 มกราคม 2563 พร้อมรายงานผลเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ว่าระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของชิลีมีความเท่าเทียมกันกับระบบของสหรัฐอเมริกา
                การประเมินดังกล่าวประกอบไปด้วยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก ได้แก่การตรวจสอบหน่วยงานควบคุมของรัฐ กฎระเบียบควบคุมคุณภาพของประเทศผู้ส่งออก นโยบายสุขอนามัยของภาครัฐ ระบบ HACCP ของประเทศผู้ส่งออก การตรวจสอบทางเคมี และการตรวจสอบทางจุลชีววิทยา นอกจากนั้นยังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในประเทศผู้ส่งออกด้วย            

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?