TH EN
A A A

ภาคอุตฯ เวียดนามชี้ต้องปฏิรูปการผลิต เหตุคู่ค้าเข้มงวดนำเข้า

17 กรกฎาคม 2563   

                ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเวียดนามเริ่มมีความตื่นตัวและกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการที่หลายประเทศเริ่มมีข้อกำหนดการนำเข้าที่รัดกุม ไม่ว่าจะเป็นจีนที่ยกระดับการตรวจสอบความปลอดภัย การกักกัน และการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำหรับอาหารและสินค้านำเข้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าสด สินค้าแช่แข็ง สินค้าเกษตรแปรรูป เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ส่วนเกาหลีใต้ก็ออกข้อกำหนดชั่วคราวสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
                มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและบริษัทผู้ส่งออกผลไม้เห็นว่าภาคการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผักผลไม้ของเวียดนามต้องยกระดับมาตรฐานอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถจัดหาผลผลิตที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพและอาหารปลอดภัยสอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศ นอกจากนี้ต้องเป็นไปตามมาตรการกักกันพืช ปรับเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลตามสอบมาใช้ระบบดิจิทัล และพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและแปรรูป     
                นอกจากความท้าทายจากด้านประเทศคู่ค้าแล้ว ในปัจจุบันผลไม้ท้องถิ่นของเวียดนามก็กำลังเผชิญกับการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งสำคัญ เช่น กัมพูชาที่มีการส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไปยังเกาหลีใต้ และจีนที่ขยายการผลิตแก้วมังกรภายในประเทศอีกด้วย  

 

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/farming-production-needs-reforms-for-higher-export-value/178166.vnp  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?