TH EN
A A A

แคนาดา ริเริ่มโครงการ Surplus Food Rescue Program เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหาร

15 กรกฎาคม 2563   

                การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารของแคนาดา และสหรัฐฯ อย่างมาก จนหลายแห่งต้องปิดตัวลง ซึ่งผลกระทบส่วนหนึ่งทำให้อาหารที่ยังมีคุณภาพดีต้องเหลือทิ้งเป็นปริมาณมากขึ้น และแม้ว่าความต้องการอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตจะเพิ่มขึ้น ก็ยังไม่สามารถเเก้ไขปัญหาได้เเต่ขณะเดียวกันธนาคารอาหารและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารกลับยังมีความต้องการอาหารมากขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 หน่วยงาน Agriculture and Agri - Food Canada ประกาศใช้งบประมาณจำนวน 50 ล้านเหรียญแคนาดา (ประมาณ 1,150 ล้านบาท) จัดตั้งโครงการ Surplus Food Rescue Program เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร ผู้ผลิตอาหาร และผู้จัดจำหนายอาหารของแคนาดาสามารถช่วยเหลือ สร้างความมั่นใจว่าจะมีอาหารเพียงพอ และแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของการกระจายอาหารที่เหลือทิ้ง (food waste) ให้แก่ชาวแคนาดาที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยรัฐบาลแคนาดาจะใช้งบประมาณดังกล่าวในการบริหารและจัดการอาหารส่วนเกินไปยังองค์กรที่ประสบปัญหาด้านความมั่นคงของอาหาร (food insecurity) และรับรองว่าสินค้าอาหารส่วนเกิน (surplus products) ดังกล่าวจะไม่ถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่า
                ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะใช้การบริหารจัดการสินค้าอาหารส่วนเกินประเภทพืชสวน เนื้อสัตว์ และสินค้าประมง ที่มีปริมาณมากและเน่าเสียได้เร็ว โดยหน่วยงาน Agriculture and Agri - Food Canada เปิดให้องค์กรและภาคเอกชนสามารถเข้าร่วมเป็นตัวแทนประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรวบรวม และแจกจ่ายสินค้าอาหารส่วนเกิน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของการคัดเลือกสินค้าอาหารส่วนเกิน ซึ่งพิจารณาจากความเสี่ยงที่จะเกิดการเน่าเสียง่าย และต้องเข้าสู่กระบวนการแปรรูปหรือปรุงสุกอย่างรวดเร็ว
                นอกจากนี้ การคัดเลือกผู้ที่จะได้ดำเนินจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• สามารถจัดหา และจัดส่งสินค้าอาหารส่วนเกินได้ โดยต้องระบุปริมาณที่จะถูกจัดส่งได้
• ใช้หลักการบริหารจัดการที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่ได้รับผลตอบแทนสูงสำหรับการจัดหาสินค้าอาหาร
• ใช้หลักการบริหารจัดการที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่ได้รับผลตอบแทนสูงสำหรับกระบวนการแปรรูปและได้สินค้าในราคาต่ำ
• มีความสามารถในการดำเนินการตั้งแต่การจัดซื้อสินค้าขายส่งไปจนถึงประสานงานกับตัวแทนที่ให้บริการด้านอาหาร
• มีความสามารถในการตรวจสอบว่าอาหารจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ตอนเหนือ โดยตั้งเป้าหมายให้มีการจัดส่งอาหารในบริเวณดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 10 ของอาหารทั้งหมดที่ได้จากโครงการ
• เป็นผู้มีหุ้นส่วนหรือเครือข่ายอยู่ในห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งบริษัทตัวแทนที่ให้บริการด้านอาหาร

                ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.agr.gc.ca/eng/agricultural-programs-and-services/surplus-food-rescue-program/?id=1591298974329

 

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?