TH EN
A A A

EU ออกแนวทางความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและการบริจาค

13 กรกฎาคม 2563   

                ระบบควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารโดยส่วนใหญ่มักเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมหรือออกแบบไว้สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่มีการกระจายสินค้าในวงกว้าง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ แต่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ารายย่อยหรือกิจการขนาดเล็กก็ถือเป็นส่วนสำคัญในภาคเศรษฐกิจ และสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารไม่แพ้กัน
                หน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของอาหารในสหภาพยุโรปได้ออกแนวทางปฏิบัติ เพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ เช่น ร้านขายเนื้อ ร้านเบเกอรี และร้านไอศกรีมระดับชุมชน ซึ่งผู้ประกอบการมักมีทักษะความรู้ความสามารถในการผลิต แต่ขาดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องเชื้อก่อโรค  จนอาจทำให้ละเลยแนวทางสุขาภิบาลอาหารได้ แนวทางข้อแนะนำนี้จึงมุ่งให้ความรู้พื้นฐานและวิธีการปฏิบัติอย่างง่ายตามหลักสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในชุมชน นอกจากนี้ยังมีแนวทางให้กับการแจกอาหารอย่างปลอดภัยด้วย เพราะในยุโรปมีระบบการนำอาหารเหลือแต่ยังบริโภคได้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ขาดแคลน เพื่อลดขยะอาหารและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร แต่ภายใต้ระบบดังกล่าวก็มีความท้าทายของอายุการเก็บรักษาที่สั้นลง จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเช่นกัน
                สามารถศึกษาแนวทางของสหภาพยุโรปได้จาก https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0612(08)        

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?