TH EN
A A A

EU อนุญาตให้ Allura red AC เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

8 กรกฎาคม 2563   

                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/197 ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบอนุญาตให้ Allura red AC เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ สำหรับสุนัขและแมว (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งสี (colorants) เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยอนุญาตให้สามารถใช้กับสุนัขและแมว เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2573 อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานควรสวมใส่ชุดป้องกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนัง ตา และสูดดม
                ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้อนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้ สาร Allura red AC และสารผสมล่วงหน้า (premixture) ที่มีส่วนประกอบของสารดังกล่าว ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 5 กันยายน 2563 ซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิมก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2563 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดจากคลังสินค้า และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) และอาหารสัตว์ผสม (compound feed) ที่มีส่วนประกอบของสาร Allura red AC ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2565 ซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบเดิมก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2563 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้านั้นจะหมดจากคลังสินค้า
                อนึ่ง กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายใน 20 วัน หลังจากประกาศ (ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)

 

ที่มา : https://thaieurope.net/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?