TH EN
A A A

หลายฝ่ายกังวลจีนอาจตรวจโควิดในสินค้านำเข้า

22 มิถุนายน 2563   

                หลังพบการระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 ในปักกิ่ง แล้วทางการจีนตรวจพบความสัมพันธ์กับปลาแซลมอนนำเข้าจนมีการระงับนำเข้า (ติดตามข่าว https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7031) ทำให้ประเทศอื่น ๆ มีความกังวลต่อท่าทีของจีนต่อการตรวจโรคโควิด-19 ในสินค้าอาหารนำเข้า
                ทางองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้เผยแพร่ข้อมูลและย้ำเตือนว่าไม่เคยมีหลักฐานยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิดจากอาหารหรือบรรจุภัณฑ์มาก่อน นอกจากนั้นทางสหรัฐฯ ยังมีการตรวจสอบควบคุมระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหารในกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ในอีกด้านหนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของเวียดนามเองก็กังวลต่อท่าทีของจีนเช่นกัน ได้สื่อสารถึงผู้ค้าเวียดนามให้ระมัดระวังการส่งสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ประเทศจีนผ่านพรมแดนต่าง ๆ โดยแนะนำให้ผู้ประกอบการเวียดนามติดต่อประสานงานกับคู่ค้าในจีนอย่างใกล้ชิดและปรับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้ตรงตามกฎระเบียบของจีน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าจากการกักกันหรือปฏิเสธการนำเข้า โดยสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และประมงอาจถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ แต่ผู้ค้าเวียดนามก็เพิ่มความระมัดระวังไปยังสินค้าประเภทอื่น ๆ อย่างพืช เช่นแก้วมังกร ซึ่งเป็นผลผลิตสำคัญด้วย ทางด้านฮ่องกงก็มีการตรวจสอบปลาแซลมอนนำเข้าจากหลายแหล่ง แต่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด
                ผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศจีนเองก็ควรระมัดระวังถึงสุขอนามัยของสินค้าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนติดตามมาตรการของจีนอย่างใกล้ชิด เพราะหากมีการเพิ่มบังคับตรวจไวรัสโควิด-19 ในสินค้าขึ้นอาจเป็นภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ หรือส่งผลกระทบต่อมาตรการการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าสดที่เน่าเสียง่าย               

ที่มา:https : //www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?