TH EN
A A A

ฤดูลิ้นจี่มาถึงแล้ว! เวียดนามอุ้มสู้สุดใจฝ่าภัยโควิด-19

4 มิถุนายน 2563   

                ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้เฉพาะฤดูกาล ซึ่งได้แก่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน สำหรับเวียดนามมีพื้นที่ปลูกประมาณ 28,100 เฮกตาร์ หรือคิดเป็น 175,625 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตในปีนี้ 160,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10,000 ตัน โดยเป็นผลผลิตต้นฤดู ที่เก็บเกี่ยวได้ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 45,000 ตัน ผลผลิตลิ้นจี่ทั้งหมดของเวียดนามแบ่งออกเป็นเพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศส่วนละครึ่ง โดยตลาดส่งออกที่สำคัญของเวียดนามคือประเทศจีน
                วิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด ลำหรับการส่งออกลิ้นจี่ของเวียดนามเองก็มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบเช่นกัน ความพยายามหนึ่งของภาครัฐและเอกชนของเวียดนามจึงเป็นการเสริมสร้างและขยายการบริโภคในประเทศ ในขณะที่ภาครัฐก็ออกมาตรการพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน เช่นการยอมเปิดให้ผู้ค้าชาวจีนเข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อเดิมที่ไม่อนุญาต เพื่อให้ผู้ค้าชาวจีนสามารถเข้าซื้อลิ้นจี่ไปขายได้ เพราะลิ้นจี่สามารถเก็บเกี่ยวได้เฉพาะฤดูกาลเท่านั้น ทั้งยังเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้ากำกับการเก็บเกี่ยวและรักษาลิ้นจี่เพื่อการส่งออกไปยังญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของญี่ปุ่นในการยอมรับนำเข้าลิ้นจี่จากเวียดนามหลังการเจรจาถึง 4 ปี นอกจากนั้นแล้วเวียดนามยังมีความพยายามขยายตลาดส่งออกในประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทยอีกด้วย
                สำหรับประเทศไทย ลิ้นจี่มีการผลิตออกสู่ท้องตลาดประมาณ 20,000 ตัน และมีการส่งออกเพียงประมาณ 100 ตันเท่านั้น การแข่งขันการส่งออกกับเวียดนามจึงทำได้น้อย นอกจากนั้นไทยยังมีการนำเข้าลิ้นจี่จากเวียดนามด้วย ผู้บริโภคชาวไทยจึงควรตระหนักถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และพยายามเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ที่มา : https://vietnamnews.vn/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?