TH EN
A A A

EU ไม่อนุญาต Vitis vinifera cane tannins เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

25 พฤษภาคม 2563   

                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/29 โดยจะไม่อนุญาตให้ Vitis vinifera cane tannins (แทนนินที่ได้จากลำต้นองุ่น) เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เนื่องจากไม่มีข้อมูลด้านการประเมินความเป็นพิษในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยเฉพาะในส่วนของการปกป้องเด็ก ซึ่งส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงการได้รับสารที่ไม่ใช่จากอาหารในบุคคลทั่วไปและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรไม่อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวเป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาการใช้งานดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

ที่มา : https://thaieurope.net  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?