TH EN
A A A

เยอรมนีเตือนการปนเปื้อนสารอันตรายในเครื่องเทศ

22 พฤษภาคม 2563   

                เครื่องเทศเป็นวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเพื่อแต่งกลิ่นรส หรือสีของอาหาร โดยใช้เพียงปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับส่วนประกอบหลักของอาหาร ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ผลิตละเลยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัยแห่งสหพันธ์ (BVL) ของเยอรมนีจึงได้เตือนให้ผู้ผลิตและนำเข้าตระหนักถึงความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
                เครื่องเทศสามารถเป็นแหล่งปนเปื้อนได้ทั้งสารพิษจากเชื้อรา โลหะหนัก และสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง โดยมีรายงานของเยอรมนีพบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรากลุ่มอะฟลาทอกซินและโอคราทอกซินจำนวนมากในเครื่องเทศกลุ่มพริกป่น พริกไทยป่น และปาปริกาป่น สอดคล้องกับรายงานของระบบเตือนภัย Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ของสหภาพยุโรปที่พบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในพริกป่นและปาปริกาป่นคิดเป็นร้อยละ 41 ของการปนเปื้อนในกลุ่มเครื่องเทศสมุนไพรทั้งหมด โดยสารพิษกลุ่มนี้สร้างโดยเชื้อราที่เจริญในวัตถุดิบได้เมื่อมีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่นอุณหภูมิและความชื้นที่สูงเกินไป ในขณะที่การปนเปื้อนโลหะหนักในเครื่องเทศ อาจเกิดได้จากเครื่องมือหรือวัสดุสัมผัสอาหารที่มีส่วนประกอบของโลหะ และในส่วนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรต่างๆ ยังมีโอกาสตรวจพบที่ความเข้มข้นสูงขึ้นจากผลิตผลสดเมื่อเครื่องเทศผ่านการทำให้แห้งด้วย
                ทั้งนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องเทศถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารไทย ดังนั้น ผู้ผลิต ผู้ค้า ตลอดจนผู้บริโภคชาวไทยเองก็ควรตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ ตลอดจนรักษาความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก                
 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?